Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebad
§ 1  Navn, hjemsted og formål

1.       Foreningens navn er Grundejerforeningen Østersøbadet

2.       Dens område omfatter parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. nr. matr.nr. 1b Lungholm inddæmning, Tågerup Sogn, matr.nr. 1b Lungholm inddæmning, Olstrup Sogn, matr.nr. 1f, 1s, 1p, 1q Lungholm Hovedgård, Olstrup Sogn samt matr.nr. 30o, 30av, 30ax, 30ay, 30az, 30aæ,30aø og 30ba Hyldtofte By, Tågerup Sogn samt, 1 bp og dg. Med flere, Olstrup og Tågerup Sogn alle Fuglse Herred, Storstrøms Amt.

3.       Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles grundejerinteresser, herunder vedligeholdelse af private veje, grønne områder, og i det hele taget varetage de interesser, som grundejerforeningens bestyrelse og generalforsamlingen beslutter som værende fællesopgaver for parcelejerne,  som  f.eks eventuelt at stille areal til rådighed for opførelse af kiosk eller lignende, eventuelt ved bortforpagtning.

4.      Foreningen er upolitisk og kan efter herom truffet generalforsamlingsbeslutning uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i samme kommune, ligesom foreningen efter bestyrelsens bestemmelser kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.

5.      Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

 

§ 2  Grundejernes forpligtigelser.

1.       Som medlemmer optages samtlige retsmæssige ejere af sommerhusgrunde beliggende i Østersøbadet, jfr. §1, stk. 2.

2.      Ved salg af grundene pålægges disse deklaration om, at den til enhver tid værende ejer af grundene er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen, og foreningen er derfor berettiget og forpligtet til at optage enhver ejer af de omhandlende grunde.

3.       I forbindelse med tinglysning af skøder på parcellerne er parcelejerne i kraft af medlemskab af grundejerforeningen forpligtet til at deltage i de besluttede fællesudgifter, og det påhviler bestyrelsen og generalforsamlingen at drage omsorg for, at grundejernes fælles interesser varetages på behørig måde.

4.       Ophører et medlem at være ejer af en af omhandlende parcel, bortfalder medlems retten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Ved ophør af ejerskabet, er tidligere ejer forpligtet til at underrette grundejerforeningens bestyrelse herom inden ejerskiftedatoen, således at bestyrelsen kan gøre den nye ejer bekendt med sine rettigheder og forpligtelser som medlem af grundejerforeningen. Den tidligere ejer hæfter for de økonomiske forpligtelser overfor grundejerforeningen og andre, overfor hvem forpligtelser er indgået, indtil den nye ejer overfor foreningen eller den pågældende berettigede skriftligt har erkendt at have overtaget forpligtelsen.

5.       Medlemmerne er forpligtiget til at følge foreningens ordensregler som ligger udover hvad der er angivet i de tinglyste deklarationer  S1 og S2, herunder at parkering og færdsel med motorkøretøjer på foreningens fællesarealer ikke er tilladt.

6.      Grundejerforeningen vedligeholder alle fællesarealer, veje og stier.

 

 

§ 3  Kontingent.

1.       De parceller, der er tilsluttet grundejerforeningen, betaler årligt et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling for det kommende regnskabsår.

2.       Bestyrelsen udarbejder forslag til kontingent i forbindelse med budgetlægningen.

3.       Medlemmerne er forpligtet til at betale de dem påhvilende kontingenter m.v.  og er i mangel af rettidig betaling forpligtet til at erstatte de med inkassationen forbundne udgifter.

4.       Bestyrelsen kan selv fastsætte, hvor og hvordan og hvornår indbetaling af kontingenter m.v. skal ske.

5.       Såfremt et medlem ikke har betalt kontingentet til foreningen inden 1 måned efter forfalds tiden, kan der udsendes en anbefalet ”rykker” med gebyr på kr. 100 + renter.

6.      Hvis beløbet ikke er indbetalt inden 14 dage efter rykkerens forfaldsdato, kan beløbet søges inddrevet gennem retslig inkasso.

 

4 Bestyrelsen

Stk. 1: Generelt:

a.       Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.

b.       Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger

c.       Afgørelsen af, om et spørgsmål skal behandles af grundejerforeningen, afgøres i første omgang af bestyrelsen, og hvis parcelejernes anmodning ikke imødekommes, kan det forelægges generalforsamlingen efter reglerne i § 5.

d.       For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelse ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamling, hæfter foreningen

e.       Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke honorar, men der tillægges dog en passende godtgørelse for de med hvervet forbundne omkostninger. Positive udgifter bl.a. i forbindelse med afholdte bestyrelsesmøder honoreres efter regning.

f.         Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende, dog næstformandens ved formandens fravær.

g.       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

h.       Over bestyrelsens forhandlinger føres en § protokol (referat), der godkendes af bestyrelsen på næstkommende møde.

i.         Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf det ene medlem skal være formand eller næstformand

j.         Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant. Konstitueringen gælder til næste ordinære generalforsamling

k.       Dersom formanden eller næstformanden i henhold til overstående måtte udtræde af foreningen, skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer og dersom ingen ønsker at modtage valg skal bestyrelsen foranledige indkaldt ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

l.         Foreningen tegner kautionsforsikring for formand og kasserer. Størrelsen fastsættes af generalforsamlingen

Stk. 2, Opgavefordeling:

a.       Formand og kasserer vælges på generalforsamling.

b.      Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger, dette fordeles mellem bestyrelsens medlemmer, efter bestyrelsens nærmere fastsættelse. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

Stk. 3, Bestyrelses arbejde

a.       Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet eksternt medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt.  

b.       Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem

c.       Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det.

d.       Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre medlemmer hvoraf den ene er formanden eller næstformanden er til stede.

e.       Formanden eller næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

f.         Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.

g.       Kassereren underskriver alle kvitteringer

h.       Kassebeholdningen skal indsættes på girokonto eller på konti i bank eller sparekasse.

i.         Kontoen kan være klausuleret, således at kassereren kun kan hæve på kontoen sammen med formanden eller næstformanden.

j.         Foreningens midler skal  indestå på konto i bank eller sparekasse, hvorover formand og kasserer kan disponere.

k.       Det foregående års regnskab forelægges til godkendelse i bestyrelsen inden 1. april.  Regnskabet skal forinden være forsynet med revisionspåtegning.

Stk. 4, Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem, ved optagelse af eventuelle lån, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse samt afhændelse af fast ejendom, dog af den samlede bestyrelse

 

§ 5,  Generalforsamling.

Stk. 1, Generelt

a.       Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.  Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

b.      Der afholdes generalforsamling hvert år i maj eller juni måned.

c.       Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. 

d.      Generalforsamlinger skal afholdes på foreningens hjemsted. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde fravige dette.

e.      Forslag fra medlemmerne eller sager der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftlig tilsendes formanden for bestyrelsen senest 15. april.

f.        Kun gyldig kvittering for betalt medlemskab giver adgang til generalforsamlingen

g.       Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmer, jfr. Dog nedenfor om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen

h.      Generalforsamlinger og ekstraordinære generalforsamlinger kan kun træffe afgørelser vedrørende emner, der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.

i.        De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 2, Indkaldelse

a.       Indkaldelsen til såvel ordinær som til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden. Den ordinære generalforsamling skal indeholde nedenstående punkter

b.      Indkaldelser til generalforsamling foregår på foreningens hjemmeside, ved opslag på kiosk og i postrum - med mindst 14 dages varsel.

Stk. 3, Generalforsamlingens gennemførelse.

a.       Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen

b.       Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

c.       Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.      Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.      Forslag fra bestyrelsen

5.       Forslag fra medlemmerne.

6.      Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

7.       Valg af

a.       Formand

b.      Kasserer

c.       Bestyrelsesmedlemmer . I 2011 5. I 2012 4 og i 2013 og fremover 3.

d.      2 suppleanter  (1.ste og 2. suppleant - begge for ét år)

e.      Valg af 1 revisor og 1 suppleant (begge for ét år)

8.       Eventuelt.

 

Stk. 4. Valg af bestyrelse

a.       Valgbar til bestyrelsen er alle myndige medlemmer af foreningen, der ikke er i restance. Et medlem er valgbart, også selv om det ikke er fysisk tilstede på generalforsamlingen, såfremt der foreligger dokumentation på accept af opstilling til valg. Et medlems ægtefælle er valgbar selv om denne ikke er medskødehaver. Ægtefæller kan ikke begge sidde i bestyrelsen.

b.      Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer, til at varetage foreningens interesser i det daglige og udføre generalforsamlingens beslutninger.

c.       Valgperioden er 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formand og kasserer. Henv. til §5stk.3, 7C

d.      Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen på ulige årstal.

e.      Kassereren vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen på lige årstal.

f.        Formand og kasserer må ikke være på valg samtidig, undtaget i nødstilfælde.

g.       Ud over bestyrelsesmedlemmerne vælges 2 suppleanter for 1år ad gangen.

 

Stk. 5. Afstemninger på generalforsamling.

a.  Ved afstemning har ejere af flere parceller én stemme for hver parcel.

b.  Stemmeafgivningen skal foregå ved håndsoprækning, med mindre dirigenten, ét bestyrelsesmedlem eller 1/3 del af de tilstedeværende forlanger skriftlig afstemning. Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt, der afleveres til dirigenten inden generalforsamlingen begyndes. Et medlem kan maximalt medtage fuldmagt fra 2 andre medlemmer. Med mindre andet er bestemt, træffes beslutningerne ved almindelig stemmeflerhed

c.  Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Jfr. dog § 5, stk.6.

 

Stk. 6, Særligt om krav til flertalsstørrelse

a.       Ændringer af vedtægten, samt beslutning om køb og salg af fast ejendom, pantsætning eller optagelse af lån, kan kun ske på en generalforsamling, og til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 25% af stemmerne er til stede, og at mindst 75% af de afgivne stemmer er for forslaget

b.      Er nævnte antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel til ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

Stk. 7, Ekstraordinær generalforsamling

a.       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 25% af medlemmer skriftligt fremsender begæring herom.

b.      Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

c.       Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne skal der samtidig med begæringens fremsættelse meddeles en dagsorden, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 1 måned efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

d.      Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer som har begæret en ekstraordinær generalforsamling afholdt, er til stede på denne, kan dagsordenen nægtes behandlet

 

§ 6  Værneting.

a.       De af den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.

b.       Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspentiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de i henhold til beslutningerne pålagte pligter - det være sig af økonomisk eller anden art - ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage rets skridt til forpligtelsens opfyldelse.

c.       Foreningens værneting er retten i Maribo.

 

§ 7  Opløsning.

a.       Beslutning om opløsning kan kun ske på generalforsamling, hvor 75% af samtlige stemmer er til stede. Vedtagelse om opløsning kan kun ske, såfremt mindst 75% af de afgivne stemmer er for opløsningen.

b.      Det er en forudsætning for opløsningen, at de foreningen påhvilende forpligtelser er opfyldt.

c.       Er foreningens opløsning vedtaget, overdrages dens formue til naturfredningsformål i Lolland Kommune.

 

 

Opdateret 07/06/2017

Besøg  
074559