Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebad
Uddrag af Byplanvedtægt S1

for sommerhus området kaldet

Hyldtofte Østersøbad

 

 

 

§ 1

 

Byplanvedtægtens område.

 

Omhandler de matrikulære grunde i Lungholm Inddæming, Taagerup Sogn, Lungholm Inddæmning, Olstrup Sogn og Lungholm Hovedgård, Olstrup Sogn. Samt alle parceller, der efter den 31. marts 1972 udstykkes fra nævnte ejendomme.

 

§ 2

Områdets anvendelse

 1. På de som sommergrunde betegnede arealer må kun opføres eller indrettes bygninger til sommerbeboelse, dvs. beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april - 30. september og uden for dette tidsrum kun til kortvarig ferie, weekend og lignende.
 2. På hver grund må kun opføres eller indrettes en enkelt beboelse med de til en sådan bebyggelse sædvanlig hørende udhuse og garager.
 3. På matr. Nr. 3oo Hyldtofte By og på den tilgrænsende lod af matr. Nr. 1b Lungholm Inddæmning, Olstrup Sogn, der ligger vest for Hyldtofte Strandvej, kan kommunal bestyrelsen dog tillade, at der til opfyldelse af beboernes daglige fornødenheder indrettes udsalgssteder med tilhørende beboelse samt toiletter.
 4. Vandarealet på matr. Nr. 1b Lungholm Inddæmning, Olstrup Sogn, der ligger mellem Tangvejen og havdiget syd for matr. 1bd og 1da smst. er forbeholdt brandslukningsformål og ved brandbrønd indrettet hertil. Den del af matr. Nr. 1b Lungholm Inddæmning, Olstrup Sogn, der ligger mellem nævnte vandareal og Hyldtofte Strandvej udlægges - og er allerede indrettet - som parkeringsplads. De på vedhæftede kortbilag med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som friarealer for bebyggelsen.
 5. Til brug for kloakrenseanlæg er i henhold til landvæsenskommissionskendelse af 22/7-1971 i sag L.S. 14/1970 reserveret matr. nr. 1k Lungholm Inddæming, Taagerup Sogn. På samme matr. nr. er opført transformatorstationen (se §6)

 

§ 3

Veje

I området findes følgende offentlige vej A-K kaldet Hyldtofte Strandvej, fra matr. nr. 300 Hyldtofte By i nord til digelagets ejendom i syd. Den fra matr. nr. 1db mod øst gående vej J-V-a-b Tangvejen er en privat fællesvej også til brug for andre end sommergrundejerne. De øvrige private vej, der alle er udlagt i 10 mtr. Bredde til brug for sommerhusområdet er følgende:

                      Vejen B-L     kaldet Glentevej

                      Osv.

Langs samtlige veje på arealet pålægges byggelinier i 10 mtr. afstand fra vejmidte, dog mindst 5 mtr. fra vejside, hvor vejbredden overstiger 10 mtr.

En del  af matr. nr. 1n Lungholm Hovedgård, Olstrup Sogn, er en rampe til diget.

 

§4

Udstykning

Grundene må ikke ved udstykning eller skelforandring nedbringes under 1000 m2 (excl. eksisterende vejareal).

 

 

§ 5

Bebyggelsens omfang og placering:

 1. Udnyttelsesgraden på ikke overstige 0,10.
 2. Sommerhusenes størrelse skal være mindst 25 m2
 3. Garager, udhuse og lignende mindre bygninger, som ikke sammenbygges med beboelseshuset, må ikke gives et bebygget areal, der sammenlagt overstiger 30 m2 eller overstiger 50% af beboelseshusets bebyggede areal.
 4. Uanset bestemmelserne i stk. 3 kan kommunalbestyrelsen tillade, at garage, udhus eller lign. Mindre bygning opføres før beboelseshuset, når det betinges, at dette opføres inden et år senere.
 5. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,0 mtr. over terræn (niveauplan), og bygninger må i øvrigt ikke opføres med mere end én etage.
 6. Bygningshøjden må ikke overstige 3,0 mtr. målt fra terræn (niveauplan) til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter)

Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke oversige 45º.

 1. Bygninger skal holdes mindst 5 mtr. fra skel mod anden grund eller fra stiskel, medmindre de er omfattet af bestemmelserne i bygningsreglementets kap. 13 om garager, udhuse, skure og lignende mindre bygninger.
 2. Langs skellene såvel mod naboejendom som mod vej forudsættes i henhold til deklaraton, 1. 16/3 1965, på hver grund etableret en 3 mtr. bred beplantning.

      

Fodnote: Opmærksomheden henledes på, at eksisterende sommergrunde iflg. Deklaration, 1. 16/3 1965, ikke må udstykkes. Deklarationen har grundejerforeningen og i noget omfang lodsejere som påtaleberettiget.

 

§ 6

Transformatorstationer

Transformatorstationer på indtil 20 m² grundareal og indtil 3 mtr. i højden kan opstilles under iagttagelse af de i denne vedtægt fastsatte regler om afstand til naboskel og vej og om bebyggelsens udformning i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse i kvarteret. Dog må stationerne opføres i naboskel, når højden ikke er over 2,4 mtr.

 

§ 7

Byplanvedtægtens overholdelse

Før noget byggeri påbegyndes eller en ejendom hidtidige anvendelse ændres, skal der - medmindre kommunalbestyrelsen ansøges om godkendelse i henhold til byggelovgivningen - forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunde skal oplyses, således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med byplanvedtægten.

 

§ 8

Eksisterende bebyggelse

Nærværende byplanvedtægt er ikke til hinder for bibeholdelse af den eksisterende lovlige bebyggelse eller for fortsættelse af den hidtil lovligt gjorte brug af en ejendom. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller ibrugtagen til anden anvendelse i strid med byplanvedtægtens bestemmelser må ikke finde sted.

 

§ 9

Påtaleret

Påtaleret ifølge nærværende byplanvedtægt har alene Holeby Kommunalbestyrelse.

 

 

 

§ 10

Lempelser og ændringer i byplanvedtægten

Mindre betydende lempelser af bestemmelserne i nærværende byplanvedtægt kan indrømmes af kommunalbestyrelsen, såfremt karakteren af det kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde ikke derved ændres.

Ændringer i byplanvedtægten kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og med boligministeriets godkendelse efter reglerne om vedtagelse og godkendelse af nye byplaner.

 

Således vedtaget af Holeby Byråd

                                                                 Holeby, den 3/12 1974

                                                                             P.B.V.

                                                                 Fridtjof Nielsen

                                                                 borgmester

 

 

 

 

 Opdateret 11/10/2015

Besøg  
074559