Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebad
Declaration

 

 

 

Underskrevne I/S Hyldtofte Østersøbad erklærer herved, at vi pålægger for nedennævnte Ejendom følgende Servitutbestemmelser:

 

 1. Ejerne af Parcellen skal for dennes vedkommende være medlem af en grundejerforening, omfattende ejerne af de til byggegrunde udstykkede arealer af Matr.Nr. 1b Lungholm Inddæming, Taagerup Sogn, 1b Lungholm Inddæmning, Olstrup Sogn og 1n Lungholm Hovedgård, Olstrup Sogn.
     Grundejerforeningen skal oprettes, når sælgerne eller hvem hans ret overgår til, forlanger det. Grundejerforeningen skal oprettes med sædvanlige vedtægter, og den skal varetage grundejernes fælles anliggende, derunder m.h.t. vand, elektrisk lys, afvanding m.v.
 2. Grundejerforeningen er pligtig at overtage fælles vandledninger, private veje, beplantninger og elektriske ledninger, som måtte anlægges. Parcellens beboere er pligtige at aftage deres forbrug af vand og lys fra de fælles ledninger.
 3. De af Interessentskabet solgte parceller må ikke af køberen eller efterfølgende ejere udstykkes, deles eller udlejes i mindre parceller.
 4. På parcellen må ikke holdes svin, og der må ikke på samme drives erhvervsvirksomhed af nogen art eller virksomhed, der ved støj, ilde lugt, røg eller lignende kan genere de omboende. På parcellen må kun opføres én beboelsesejendom, og denne må ikke beboes af mere end én familie ad gangen. Der må ikke på parcellen indrettes Feriekolonier, Pensionater eller lignende. Sælgerne forbeholder sig ret til, hvor de finder det hensigtsmæssig på den ikke bortsolgte del af ejendommen, at anlægge Hoteller, Pensionater eller Forretninger, eller sælge Parceller med ret for køberen til at disponere over parcellen på denne måde.
 5. Ingen bygninger må opføres, forinden tegning til denne er godkendt af sælgerne, eller hvem deres ret måtte overgå til (Grundejerforeningen)
 6. Eventuelt på parcellen værende beplantning (læplantning) inden for en afstand af 3 meter fra parcellens grænser, må ikke ryddes, bortset fra en fornuftig udtynding. Såfremt der ikke ved køberens overtagelse af parcellen findes sådan plantning langs parcellens grænser er køberen pligtig inden et år at sørge for tilvejebringelse af sådan beplantning, der stadig skal fornyes og vedligeholdes af parcellens ejer.
 7. Der må ikke fra parcellen sælges eller bortføres grus, sand, sten eller lignende.
 8. Parcellen skal have helhegnspligt mod veje, vandløb og fælles plantninger.
 9. Af hensyn til den almindelige sikkerhed må der ikke drives jagt eller anvendes skydevåben, deri indbefattet luftbøsser, på parcellen.

                Påtaleberettiget er undertegnede ejere så længe vi har tinglyst adkomst på forannævnte parceller, men efterhånden som der sælges parceller overgår påtaleretten f.s.v. angår de solgte parceller til forannævnte grundejerforening.

                Disse bestemmelser begæres lyst som servitut på ..... herefter nævnes samtlige grunde. 

 Opdateret 10/11/2013

Besøg  
074559