Vi bruger Cookies!     

         
 X     
hyldtofteostersoebad11-05-2015

Nedenstående så den endelige vedtagelse af placeringen af Gokart banen. Det har ikke været muligt at overføre billeder, men hvis du er interesseret i at se hele godkendelsen incl. billeder, kan du gå ind på denne hjemmeside.: http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2978260_1431010255290.pdf 

Ellers følger den skriftlige bekendtgørelse herunder:

 

Side 1/2

ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR

GOKARTBANE VED FÆRGEVEJ, RØDBYHAVN

Lolland Kommune har den 30. april 2015 endeligt vedtaget ”Lokalplan 360-78

og kommuneplantillæg 40 for ”Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn” med

tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Lokalplanens indhold

Med Lokalplan 360-78 og Kommuneplantillæg 40, med tilhørende

miljørapport, gives der mulighed for at genetablere en gokartbane ved

Færgevej, Rødbyhavn til erstatning for gokartbanen ved Gl. Badevej,

Rødbyhavn, samt at sikre at gokartbane og støjvold indpasses i det

omgivende landskab.

Desuden skal lokalplanen sikre fortsat adgang til eksisterende vindmølle samt

stiadgang fra Femern Bælt Camp til hovedindgangen til Femern Bælt

byggepladsen.

Den nuværende gokartbane ved Gl. Badevej, Rødbyhavn, bliver nedlagt i

forbindelse med etableringen af Femern Bælt byggeriet. Femern A/S overtager

det kommunalt ejede areal, hvor Rødby Gokart-Klub i dag har til huse.

Femern A/S har givet klubben frist til den 1. juli 2015, hvor klubbens

aktiviteter skal være ophørt.

I høringsperioden er der indkommet. 4 bemærkninger, dels fra Femern A/S

og Museum Lolland-Falster (der ikke har væsentlige bemærkninger) og dels

fra Grundejerforeningen Østersøbadet og fra en borger i Rødbyhavn.

Disse bemærkninger omhandler primært bekymring vedrørende støj.

Bemærkningerne er behandlet i miljørapportens sammenfattende

redegørelse.

Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forhold til Forslag til

Lokalplan 360-78 og Kommuneplantillæg 40 med tilhørende miljøvurdering.

Den sammenfattende miljøredegørelse konkluderer at gokartbanen kan

etableres uden at det medfører væsentlige påvirkninger af natur eller miljø.

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk

etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre

Lolland Kommune meddeler dispensation efter reglerne i lovens § 19 eller §

40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

7. maj 2015

Brevid: 3613097

Sagsnr.: 306966

Lolland Kommune

Teknik- og Miljømyndighed

Postadresse

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67

Fax: 54 67 67 68

lolland@lolland.dk

www.lolland.dk

Kontaktperson

Jørgen Nielsen

Planer og Kort

Tlf.: 5467 6417

joeni@lolland.dk

Side 2/2

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ifølge planlovens § 58. Du

kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i

sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen

af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor

arealanvendelsen.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.nmkn.dk. Klagen skal

være modtaget senest den 8. juni 2015.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland Kommune om klagen giver

anledning til at ændre afgørelsen. Hvis Lolland Kommune fastholder afgørelsen, sender

vi relevante oplysninger i sagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr.

til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist

medhold, refunderer Natur- og Miljøklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du

kontakte Lolland Kommune. Om du fritages, er Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Søgsmålsfrist

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder

efter, at afgørelsen er meddelt.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Jørgen Nielsen på telefon 54 67 64 17

eller mail til joeni@lolland.dk

Med venlig hilsen

Jørgen Nielsen

Planlægger

Lokalplan 360-78

og Kommuneplantillæg 40

Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

April 2015

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Offentlig bekendtgørelsesdato: 9. maj 2015

ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR GOKARTBANE VED FÆRGEVEJ, RØDBYHAVN

Lolland Kommune har den 30. april 2015 endeligt vedtaget "Lokalplan 360-78 og kommu-neplantillæg 40 for "Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn" med tilhørende sammenfatten-de miljøredegørelse.

Lokalplanens indhold

Med Lokalplan 360-78 og Kommuneplantillæg 40, med tilhørende miljørapport, gives der mulighed for at genetablere en gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn til erstatning for go-kartbanen ved Gl. Badevej, Rødbyhavn, samt at sikre at gokartbane og støjvold indpasses i det omgivende landskab.

Desuden skal lokalplanen sikre fortsat adgang til eksisterende vindmølle samt stiadgang fra Femern Bælt Camp til hovedindgangen til Femern Bælt byggepladsen.

Den nuværende gokartbane ved Gl. Badevej, Rødbyhavn, bliver nedlagt i forbindelse med etableringen af Femern Bælt byggeriet. Femern A/S overtager det kommunalt ejede areal, hvor Rødby Gokart-Klub i dag har til huse. Femern A/S har givet klubben frist til den 1. juli 2015, hvor klubbens aktiviteter skal være ophørt.

I høringsperioden er der indkommet 4 bemærkninger, dels fra Femern A/S og Museum Lol-land-Falster (der ikke har væsentlige bemærkninger) og dels fra Grundejerforeningen Østersøbadet og fra en borger i Rødbyhavn.

Disse bemærkninger omhandler primært bekymring vedrørende støj. Bemærkningerne er behandlet i miljørapportens sammenfattende redegørelse.

Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i forhold til Forslag til Lokalplan 360-78 og Kommuneplantillæg 40 med tilhørende miljøvurdering.

Den sammenfattende miljøredegørelse konkluderer at gokartbanen kan etableres uden at det medfører væsentlige påvirkninger af natur eller miljø.

Retsvirkninger

Ifølge planlovens § 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk etableres for-hold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre Lolland Kommune meddeler di-spensation efter reglerne i lovens § 19 eller § 40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejen-dom kan fortsætte som hidtil.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet ifølge planlovens § 58. Du kan kun klage over retlige spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som findes på www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest den 8. juni 2015.

Når klagen er indgivet via Klageportalen, vurderer Lolland Kommune om klagen giver an-ledning til at ændre afgørelsen. Hvis Lolland Kommune fastholder afgørelsen, sender vi re-levante oplysninger i sagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en forudsætning for at få behandlet klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen. Hvis klageren får helt eller delvist medhold, refunderer Natur- og Miljøklagenævnet gebyret.

Hvis du mener, du er berettiget til at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du kon-takte Lolland Kommune. Om du fritages, er Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse.

Søgsmålsfrist

Ønskes afgørelsen afgjort ved domstolene, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder ef-ter, at afgørelsen er meddelt.

I

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG OG EN LOKALPLAN?

Indhold

Et kommuneplantillæg er et tillæg til den eksisterende kommuneplan, hvor de overordnede rammer for et områdes anvendelse fastlægges. Kommuneplanen og tillæg danner grundlag for den videre lokalplanlægning.

En lokalplan er en plan, hvori Lolland Kommune kan fastsætte bestemmelser for et områdes fremtidige anvendelse, udstykning, placering og udformning af bebyggelse, materialer, be-plantning, vej- og stiforhold mv. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Tilvejebringelse

Lolland Kommune kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et til-læg først.

Offentlig debat

Et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan skal lægges frem til offentlig de-bat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og be-mærkninger til planforslagene.

Lolland Kommune behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvil-ket omfang de skal imødekommes. Kommunen vedtager forslagene endeligt og offentlig be-kendtgør herefter planerne.

Midlertidige retsvirkninger

Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksiste-rende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan Lolland Kommune give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes ef-ter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens § 13, stk. 2. Det er endvide-re en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offent-liggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse.

Endelige retsvirkninger

Efter Lolland Kommunes endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejen-domme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil.

Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla-nen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Dispensationer

Lolland Kommune kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ik-ke strider mod principperne i lokalplanen - som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmel-serne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Planen er udarbejdet af Lolland Kommune i samarbejde med Rødby Go-Kart Klub.

II

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

INDHOLDSFORTEGNELSE

REDEGØRELSE 1

Baggrund 1

Eksisterende forhold 2

Lokalplanens formål 3

Lokalplanens indhold 3

Lokalplanområdets anvendelse 3

Udstykning 4

Vej- og adgangsforhold samt byggelinjer 4

Bebyggelsens omfang og placering 4

Bebyggelsens ydre fremtræden 5

Ubebyggede arealer 6

Ledningsanlæg 6

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 7

Statslig planlægning 7

Naturbeskyttelse 7

Museumslovgivning 7

Kommuneplan 8

Lokalplan 10

Servitutter 10

Miljøforhold og klima 11

Landbrugspligt 11

Miljøvurdering 11

VVM 12

LOKALPLAN 13

§ 1 Lokalplanen har til formål 13

§ 2 Område og zonestatus 13

§ 3 Områdets anvendelse 13

§ 4 Udstykning 14

§ 5 Vej- og adgangsforhold samt byggelinje 14

§ 6 Bebyggelsens omfang og placering 14

§ 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 15

§ 8 Ubebyggede arealer og hegning 15

§ 9 Ledningsanlæg 15

§ 10 Miljøforhold 15

§ 11 Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 16

§ 12 Ophævelse af servitutter / hidtil gældende lokalplan 16

§ 13 Tilladelser efter anden lovgivning 16

§ 14 Bonusvirkning 16

§ 15 Lokalplanens retsvirkninger 16

§ 16 Vedtagelsespåtegning 17

Kortbilag 1 - Eksisterende forhold 18

Kortbilag 2 - Delområder og byggefelter 19

KOMMUNEPLANTILLÆG 40 20

0

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

REDEGØRELSE

Baggrund

Lolland Kommune ønsker med lokalplanen at give mulighed for genetablering af en gokart-bane ved Rødbyhavn, jf. kort 1 og 2 til erstatning for gokartbanen ved Gl. Badevej, Rødby-havn.

Kort 1 og 2. Placering af gokartbane

Den nuværende gokartbane ved Gl. Badevej, øst for Rødbyhavn, bliver nedlagt i forbindelse med etableringen af Femern Bælt forbindelsen. Femern A/S har meddelt Rødby Go-Kart

Klub, at etablering af Femern Bælt byggeriet forventes igangsat i sommeren 2015, hvorfor Femern A/S overtager det nuværende kommunalt ejede areal, hvor Rødby Go-Kart Klub i dag har til huse.

Den nuværende gokartbane er markeret med rød cirkel på kort 3 og er beliggende mellem Gl. Badevej og den nye motorvej. Femern A/S har i samarbejde med Rødby Go-Kart Klub og Lolland Kommune arbejdet på at finde en alternativ placering til gokartbanen. Forslaget medfører, at banen flyttes mod nordøst, angivet på kort 3 med sort prik-signatur.

1

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Kort 3. Ny gokartbane og forventede Femern Bælt anlæg

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende øst for Rødbyhavn, umiddelbart nordvest for Syltholm Vindmøllepark. Arealet afgrænses mod nord og mod øst af den nyetablerede forlængelse af Færgevej. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af det nyetablerede jordrensningsanlæg RGS90. Mod syd afgrænses arealet af den kommende byggeplads til Femern Bælt forbindel-sen.

Naboer

Indenfor én km fra den eksisterende gokartbane ved Gl. Badevej er der registreret 11 boli-ger. Indenfor 2 km fra gokartbanen er der registreret ca. 720 boliger (2012-tal).

Indenfor én km fra den nye gokartbane er der registreret 3 boliger og indenfor 2 km 47 bo-liger. Der er ca. 2 km til kanten af Hyldtofte Østersøbad med ca. 400 sommerhuse. Der er således borgere, der vil opleve forøget støj men også en lang række borgere, der vil opleve at støjen formindskes i forbindelse med den nye placering.

2

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Kort 4. Matrikelkort (med anslået baneforløb)

Området omfatter del af matr. nr. 244b og del af matr. nr. 244an, Rødby Markjorder. Area-let er samlet på ca. 9,5 ha.

Eksisterende vindmølle

I lokalplanens sydøstlige hjørne er der opstillet en vindmølle. Denne vindmølle vil med lo-kalplanen blive sikret fortsat lovlig drift. Vindmøllen sikres fortsat lovlig drift indtil den er udtjent. Senest et år efter ophørt drift skal vindmøllen nedtages. Lokalplanen sikrer desu-den vejadgang til vindmøllen fra Færgevej, samt sikkerhed for forsyningsledninger m.m.

Lokalplanens formål

Lokalplanens overordnede formål er at genetablere en gokartbane ved Rødbyhavn, samt at sikre at bane- og støjvoldanlæg indpasses i det omgivende landskab.

Desuden skal lokalplanen sikre fortsat adgang til eksisterende vindmølle samt stiadgang fra Femern Camp til hovedindgangen til Femern Bælt byggepladsen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig disponering af arealet, be-byggelsens omfang, placering og rammer for ydre fremtræden, herunder støjvolde.

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til rekreative formål.

Lokalplanen er opdelt i delområde A og delområde B.

Baneområdet, med tilhørende støjvolde, klubhus og værkstedsfaciliteter er beliggende i del-område A. Delområde A er på ca. 6,1 ha.

De ubebyggede arealer, (parkerings- og teltområde) er beliggende i delområde B, der er på ca. 3,4 ha. se kortbilag 2 bagerst i lokalplanen.

3

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Udstykning

Der kan ikke ske udstykning inden for lokalplanområdet.

Vej- og adgangsforhold

Der skal etableres vejadgang til lokalplanområdet fra Færgevejs forlængelse mod syd, som vist i princippet på kortbilag 2.

Ejeren, eller dennes repræsentanter skal sikres uhindret vejadgang til den eksisterende vindmølle.

Såfremt der etableres hegn og låge ved indgangen til gokartbanen ved Færgevej skal det sikres, at der fortsat er uhindret adgang til den 5 meter brede servicevej vest for vandløb KVL2.1.3, der er beliggende umiddelbart udenfor lokalplanområdet, og til den servicevej der projekteres langs hovedkanalen mod syd. Hovedkanalen mod syd og servicevejen langs denne er ikke endelig færdig projekteret. Dette sker i forbindelse med anlægsloven til den faste forbindelse over Femern Bælt.

Det skal sikres at der er stiadgang fra Femern Bælt Camp, beliggende mod vest, ved Strandholmsvej, igennem delområde B og i den sydlige del af delområde A frem til hoved-indgangen til Femern Bælt byggepladsen, der ligger for enden af den nye forlængelse af Færgevej.

En ca. angivelse af Camp (rød firkant) og hovedindgangen til byggepladsen (rød pil) er vist på nedenstående kort 5.

Kort 5. Omtrentlig placering af Femern Bælt Camp og hovedindgangen til Femern Bælt byg-gepladsen ved Færgevejs forlængelse mod syd

Bebyggelsens omfang og placering

Bebyggelsesprocenten fastlægges til maks. 5 for den enkelte ejendom.

4

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Bebyggelsens højde må maks. være 8,5 m, således at bygningshøjden ikke overstiger høj-den på den nordlige støjvold og ikke i væsentlig grad den østlige støjvold.

Dog må dommertårnet være på maks. 12 meter.

Desuden etableres der en støjskærm mod vest. Støjvæggen mod vest etableres (evt. mid-lertidigt) for at sikre yderligere støjdæmpning ved Femern Bælt Camp, hvor medarbejderne til byggepladsen skal have mulighed for søvn og hvile på alle tider af døgnet.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Der skal etableres støjvolde mod nord og øst. Støjvoldene bliver henholdsvis 10 meter mod nord og 6 meter mod øst som vist på kortbilag 2.

Bygninger holdes under den nordlige støjvolds højde, og den østlige støjvold på 6 meters højde vil sløre den væsentligste del at byggeriet, set fra øst. De nærmeste nabobebyggelser mod øst ligger i en afstand af ca. 8-900 meter.

I området mellem gokartbanen og de nærmeste nabobeboelser og sommerhusområdet mod øst, vil de 7 vindmøller, der er beliggende udenfor Femern Bælt byggepladsen blive ståen-de. (Femern A/S nedtager ca. 30 vindmøller indenfor byggepladsen). De 7 vindmøller vil stadigt være et væsentligt landskabselement, især når man ser mod gokartbanen fra øst.

Derfor fastsættes der ikke bestemmelser om byggeriets ydre fremtræden.

Mod syd etablerer Femern A/S et højt kystsikringsdige til sikring af byggepladsen for den kommende Femern Bælt forbindelse. Den kommende anlægslov til Femern Bælt forbindel-sen fastsætter højden på byggepladsens kystsikringsdige. Femern byggepladsen og kystsik-ringsdiget er vist på nedenstående kort 6.

Kort 6. Femern Bælt byggeplads og kystsikringsdige

5

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Ubebyggede arealer

Med det grønne opholdsareal forstås det ubebyggede areal mod syd. Det grønne areal er vist som delområde B på kortbilag 2, bagerst i lokalplanen.

I forbindelse med stævner kan det grønne opholdsareal, delområde B, anvendes til parkering af biler, trailere m.m. Samtidigt kan der opslås telte og/eller parkeres autocampere og cam-pingvogne på arealet. Der må ikke indrettes egentlig campingplads på arealet.

Der må dog etableres lave standere til el og lys. El- og lysstandere må maks. være 0,5 meter høje.

Der må maksimalt overnattes i 5 døgn af gangen, og maksimalt i 10 perioder om året.

Der må ikke parkeres biler, campere, campingvogne, trailere m.m. i sammenhængende perio-der på over 8 døgn.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at arealet skal være helt ryddet imellem de korte pe-rioder, hvor der i forbindelse med stævner, kan forekomme "teltslagning".

Begrebet teltslagning defineres her som korte ophold på maksimalt 5 døgns varighed. Ved telt-slagning menes overnatning i telt, campingvogn, autocamper og lignende.

Desuden skal området være ryddet for alle former for midlertidige installationer, affald eller andet oplag, også af f.eks. bildele, dæk m.m.

Det anslås at antallet af parkerede biler på det grønne areal kan være op til ca. 200 biler ved særligt store stævner.

I lokalplanen fastlægges bestemmelse om, at parkeringsarealet skal etableres som grus-parkering, med græsarmeringssten og/eller som "bar jord" eller lignende, der tillader ned-sivning af regnvand.

Dette skal sikre at den direkte afledning af overfladevand minimeres. Der tages dermed højde for klimaudviklingen med tiltagende ekstreme regnskyl, og samtidigt hermed opnås størst muligt areal med planter og natur.

På de ubebyggede arealer kan der efter Lolland Kommunes nærmere godkendelse etableres byøkologiske foranstaltninger som f.eks. regnvandsbassiner, solenergianlæg som solfangere og solceller, jordvarmeanlæg o.lign. til brug for klubben inden for området.

Ledningsanlæg

Der er medtaget bestemmelse om, at der skal tinglyses fornødne deklarationer vedrørende sikring af forsyningskabler og ledninger mv.

Eksisterende tinglyste servitutter vedrørende ledninger er oplistet under afsnittet servitut-ter.

6

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Statslig planlægning

Kystnærhedszonen

Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning af kystnærhedszonen, som er en ca. 3 km bred planlægningszone langs kysten.

Lokalplanområdet ligger ca. 770 meter fra den eksisterende kystlinje. Afstanden til kysten forøges i fremtiden med yderligere ca. 500 meter i forbindelse med etablering af det frem-skudte forland, som Femern A/S etablerer med opgravet materiale fra tunnelrenden. Områ-det er visuelt afskåret fra kysten af det ca. 4 meter høje kystsikringsdige.

Den nordlige støjvold vil være på 10 meters højde (beliggende ca. 1 km fra den nuværende kystlinje) og støjvolden mod øst vil være på 6 meters højde.

Der planlægges for et forland, hvor et kuperet terræn vil medføre bakketoppe med en højde op digekronen på Det Lollandske Dige. Fra selve kysten vil gokartbanen ikke kunne ses. Fra toppen af digerne og fra de anlagte bakketoppe vil man kunne se ind over land. Der vil dog være mindst 7-800 meter fra diget og forlandet, til gokartbanen. Gokartbanen vil være be-liggende tæt op af jordrensningsanlægget RGS90 mod vest, der med sine høje bygninger og jordoplag vil sløre gokartbanen fra flere vinkler. Øst for gokartbanen er der placeret 7 vind-møller. Syd for gokartbanen vil Femern Bælt byggepladsen blive etableret.

Det vurderes, at kystlandskabet derfor ikke i væsentlig grad vil blive påvirket visuelt af go-kartbanens støjvolde, hvorfor det vurderes at en visualisering ikke er nødvendig.

Området er præget af tekniske anlæg, vindmøller, samt Femern Bælt byggeriet. Når Femern bælt forbindelsen er etableret vil området være præget af motorvej, betalingsanlæg samt af jernbane med ca. 120 godstog i døgnet. I området er der desuden placeret et jordrens-ningsanlæg, RGS90 og syv vindmøller.

Således er området præget af flere støjende aktiviteter, med god afstand til naboer hvorfor det vurderes, at der er en planlægningsmæssig begrundelse for at placere en støjende akti-vitet, i form af gokartbane, i området.

Råstofinteresseområde

Den nordligste del af lokalplanområdet er registreret af Region Sjælland som et råstof inte-resseområde. Området beskrives kort i den medfølgende miljørapport, der vurderer at go-kartbanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af råstofinteresseområdet.

Naturbeskyttelse

Lokalplanområdet er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens byggelinjer eller beskyttelses- zoner. Der er ikke registreret særligt beskyttede arter eller levesteder indenfor lokalplanom-rådet.

International naturbeskyttelsesområde

Der er mere end 2 km til det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, Natura 2000-område nr. 176 ved Hyllekrog-Rødsand. Det vurderes at gokartbanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for na-turbeskyttelsesområdet.

Museumslovgivning

Forud for igangsættelse af jordarbejder, f.eks. i forbindelse med opførelsen af nyt byggeri, skal det lokale kulturhistoriske museum inddrages efter reglerne i museumslovens kapitel 8, således at området kan undersøges for eventuelle fortidsminder i jorden.

7

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Kommuneplan

I Kommuneplan 2010-2022 er der ikke udlagt en ramme for området. Den ændrede anven-delse af området kræver derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, der fastlægger en ramme for området.

Lolland Kommune skal indkalde ideer og forslag i forbindelse med planlægningsarbejdet, når der som i dette tilfælde er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen.

Derfor blev et debatoplæg sendt i offentlig høring fra d. 16. august til d. 13. september 2014 med opfordring til, at interesserede kunne komme med forslag til den fremtidige an-vendelse.

Der indkom i alt 4 bemærkninger:

• Femern A/S havde bemærkninger til en ønsket stiadgang på banens grønne areal, fra Femern Bælt Camp frem til indgangen til "produktionsanlægget", samt et ønske om at banens grønne område ikke ændrer karakter til et støjfølsomt område.

• Museum Lolland-Falster anbefaler at der foretages en arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af banen.

• Formanden for Grundejerforeningen Østersøbadet, v. Christian Hare, undres over banens placering tæt på sommerhusområdet (foreslår en placering ved Gerringe), og har svært ved at forstå at sommerhusområdet i tilgift til Femern Bæltbyggeriet også "belønnes" med en støjende og larmende gokartbane i baghaven. Undres yderligere over ikke at have været hørt i sagen. Foreslår anvendelse af opgravet materiale fra Femern Bælt forbindelsen til etablering af støjvold.

• Jytte Langstrup Petersen, Fælledvej er ikke i tvivl om at støjen fra den nuværende bane bliver forholds meget højere når banen flytter tættere på.

De ovenstående bemærkninger har været behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplanforslag.

Femerns A/S bemærkninger til ønsket stiforløb er imødekommet og indarbejdet i planen. Det grønne område bliver udlagt til rekreativt formål, og ikke til støjfølsomt område.

Museum Lolland-Falsters anbefaling af arkæologisk forundersøgelse er imødekommet med igangsættelse af forundersøgelserne.

Til Grundejerforeningen Østersøbadets bemærkning til alternativ placering. Dette har været undersøgt men det har ikke været muligt at finde en alternativ placering som foreslået ved Gerringe. Det er desuden i miljørapporten vurderet, at det vil være et mindre indgreb i landskabet med en placering af en gokartbane i den vestlige del af Hyltofte Inddæmningen, med de kommende og nuværende store tekniske anlæg i området, set i forhold til en place-ring ved Rødby Fjord. Gokartbanen skal overholde gældende krav til maximalt støj ved de nærmeste naboer, hvilket reguleres ved udformning af støjvolde, samt regulering af antal løbs- og træningsdage. Udsendelse af debatoplæg, er netop en høring, inden planlægningen igangsættes. Der vil blive anvendt genanvendelsesjord til opbygning af støjvolde.

Til Jytte Langstrup Petersen bemærkning om støj. Gokartbanen skal overholde gældende krav til maximalt støj ved de nærmeste naboer, hvilket reguleres af miljøgodkendelsen ved udformning af støjvolde, samt regulering af antal løbs- og træningsdage.

Større udendørs anlæg

I Kommuneplan 2010-2022 er der fastsat retningslinjer til besøgscentre og større udendørs anlæg. Større udendørs anlæg er bl.a. motorbaner.

8

LOKALPLAN 360-78 Gokartbane ved Færgevej, Rødbyhavn

Kommuneplanens retningslinjer 12.1.3 og 12.1.5 er gældende for gokartbanen.

12.1.3 Ved placering af besøgscentre og større udendørs anlæg skal der tages hen-syn til jordbrugs-, miljøinteresser, ligesom natur-, kultur- og landskabskvaliteter ikke må forringes. Der skal sikres god trafikal adgang.

• 12.1.5 I lokalplaner for større besøgscentre og større udendørs anlæg skal det sik-res, at de omgives af en tilstrækkelig afskærmende beplantning, at billetkøer kan af-vikles udenfor det offentlige vejnet, samt at driften ikke medfører væsentlige miljø-gener for de omkringliggende områder. Områderne skal forblive i landzone.

Lavbundsarealer

Den sydlige del af lokalplanområdet er omfattet af lavbundsarealer. Kortbilag og vurdering kan findes i den medfølgende miljørapport, der vurderer at gokartbanen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af lavbundsarealet.

I miljørapporten, der følger med lokalplanen, er der redegjort for at gokartbanen kan etab-leres uden af dette medfører væsentlige påvirkninger af natur-, kultur- og landskabskvalite-ter, og at der sikres en god trafikal adgang. Der etableres ikke beplantning som afskærm-ning, da støjvoldene mod nord og øst i sig selv afskærmer gokartbanen. Det vurderes, at støjvoldene efter kort tid vil fremstå grønne med naturligt etableret vegetation.

Kommuneplanramme

For området, der ønskes planlagt til ny gokartbane, vil der med kommuneplantillægget blive udlagt en ny ramme på ca. 9,5 ha til rekreative formål/gokartbane. Tillæg 40 til Kommune-plan 2010-2022 er vedlagt bagerst i lokalplanen. Kommuneplanens rammer er vist neden-for.

Ny kommuneplanramme: Rammenummer: 360-R28

Rammenavn: Rekreativt område ved Færgevej, Rødbyhavn til gokartbane.

Generelle anvendelsesbestemmel-ser: Rekreative formål i form af en go-kartbane, med tilhørende banefaciliteter, parkeringsanlæg, klubhus, værksteder m.m.

Bebyggelsens omfang og udform-ning: Bebyggelsesprocent: Max. 5 for området under et.

Dommertårnet må være op til 12 meter.

Støjvolde må være op til 10 meter.

Max. etager: 2

Max. bebyggelseshøjde: 8,5 meter.

Zone: Landzone.

Lokalplaner og byplanvedtægter:

Lokalplan 360-78.

Ny kommuneplanramme 360-R28.

Opdateret 11/05/2015

Besøg  
074559